Yeni

Dünya

Dijital’de

Dijital ??zümler↑

Maksimum Performans↑

Dijital dünyan?n tüm yenilik?i ??zümlerini i?inizi büyütmek i?in kullan?yoruz.

Bigbang Dijital, performans odakl? ve alan?nda uzman ekibiyle, hizmet verdi?i mü?terilerinin dijital dünyada rakipleriyle fark yaratmas?n? ve bu do?rultuda daha fazla potansiyel mü?teriye ula?mas?n? ama?layan yeni nesil bir dijital ajanst?r.

 

Tamamen ki?iye ve markaya ?zel ger?ekle?tirdi?i sekt?r analizi ile yarat?c? ??zümler üreten Bigbang Dijital, mü?terilerinin ihtiya?lar?n? saptayarak bu do?rultuda ?al??malar?yla fark yaratmaktad?r.

SEO

Her saniye 2,4 milyon ki?inin Google arama motorunda istedi?i bilgiye ula?mak i?in arama yapt???n? biliyor muydunuz? ?stanbul’un k?kü seo ajanslar?ndan biri olarak düzenli olarak yap?lan SEO ?al??malar?yla birlikte sekt?rünüzle ilgili Google aramalar?nda üst s?ralarda listelenmenizi sa?l?yor ve web sitenizin trafi?ini artt?racak stratejiler yarat?yoruz.

Reklam Y?netimi

Sosyal medya sadece payla??m yapmak de?ildir. Sekt?r ve markan?z?n diline uygun yarat?c? i?eriklerle etkile?im yaratman?z gerekir. Markan?z? payla??mlarla en iyi ?ekilde yans?tabilmeniz i?in haz?rlanan reklam stratejileriyle sosyal medyan?n dinamik gücü her zaman arkan?zda olacak.

Google Ads

Reklam büt?esi masraf de?il yat?r?md?r. Web siteniz i?in daha ?ok trafik yaratarak potansiyel mü?teri bulman?z? sa?layacak Google reklamlar? ile rakiplerinizin ?nüne ge?ebilir ve sekt?rünüzde fark yaratabilirsiniz.

??erik Pazarlamas?

??erik, dijital dünyada en fazla ve h?zl? ?ekilde tüketilen bilgilerdir. Web sitesi ya da sosyal medya hesaplar?n?zda olu?turulan g?rsel ve yaz?l? i?eriklerin dikkat ?ekmesi ve do?ru ?ekilde sizi yans?tmas? gerekir. Sundu?umuz ba?ar?l? i?erik planlamalar?yla her zaman bir ad?m ?nde olacaks?n?z.

Dijital Analitik

?l?emedi?iniz ?eyi y?netemezsiniz. Dijital dünyada yapt???n?z tüm faaliyetlerin?getirisini,?kullan?c?lar?n davran?? ve niteliklerini, web sitenizin veya mobil uygulamalar?n?z?n performans?n??analiz ederek i?inize en uygun optimizasyon plan?n? ??kar?yoruz.

Bigbang Digital Referanslar? Hepsiburada
taze ?i?ek
Bigbang Digital Referanslar? Vivense Mobilya
tatileksper
Tamamlay?c? Sa?l?k
wehomy
Bigbang Digital Referanslar? Selva G?da
encazip
Activision logo
referans
MUTLU Mü?TER?LER

2016 y?l?nda kurulan ve bu ?zelli?i ile olduk?a gen? bir ajans olarak kabul edilen Bigbang Dijital,?k?sa sürede sekt?ründe ?ncü marka ve giri?imlerle anla?arak online sekt?rde ad?ndan s?z ettirmeye ba?lad?. Dijital dünyan?n tüm faydalar?n? mü?terilerinin i?lerini kolayla?t?rma ve büyütmek i?in kullanan Bigbang Dijital’in mutlu mü?teri portf?yüne siz de hemen kat?l?n.

Ba?ar?m?z?n Formülü

?zgün ve Kaliteli ??ler

Fark yaratmayan her i?, s?radan olmaya mahkumdur. S?radanl?ktan kurtularak, büyük - kü?ük demeden yapt??? her i?te fark yaratmay? ama?layan yarat?c? ekibimiz ba?ar?n?n anahtar?n?n ?zgünlükten ge?ti?ini ?ok iyi biliyor.

Uzman Kadro

Ki?isel yetkinlik her alanda ba?ar? getirir. Online dünyan?n ortaya ??k???ndan itibaren sekt?rünün ?ncü kurumsal ?irketlerinde dijital dünyay? y?netmek i?in g?rev yapan ekibimiz, bu bilgi birikimini art?k Bigbang Dijital'in mü?terileri i?in kullan?yor.

Anatilik Dü?ünce Yap?s?

Rakamlar bazen kelimelerden daha ?ok ?ey ifade eder. Dijital dünyan?n rakamlar?n ?evresinde olu?tu?unu biliyor ve her ay detayl? olarak yapt???m?z analizlerle i?imizi analitik olarak anlat?yoruz. Aylar aras?nda kar??la?t?rma yapman?z? sa?layacak bu raporlama dijital dünyan?n neresinde oldu?unuzu g?sterecek.

7 Gün Mü?teri ?leti?imi

Zaman?n de?erini bilenler ge?en zaman? yararlar?na kullanmay? da ?ok iyi bilir. Tatil gününüzde akl?n?za bir soru mu geldi? Bize iletmek i?in Pazartesi gününü beklemenize gerek yok. Ajans?m?za g?nderdi?iniz e-mail'ler en k?sa sürede cevaplan?r.

Bigbang Dijital Ajans?, sundu?u online hizmetler ile profesyonel g?rünümünüze modern bir dokunu? sa?layacak fikirlerle dolu!

D?J?TAL AJANS

Dijital Ajans, mü?terilerine reklam ve tan?t?m hizmeti vererek onlar?n i?lerini yapan kü?ük i?letmelerdir. Dijital Ajanslar; reklam, seo, sosyal medya, i?erik, planlama ve y?netim gibi hizmetleri mü?terilerine sunarak sat?? art?rmak ya da daha fazla ki?iye ula?mak gibi hedefler do?rultusunda ?al??malar?n? sürdürür.

Bigbang Dijital Ajans?, dijital dünyada web sitenizin performans?n? art?rmak i?in ihtiyac?n?z olan tüm geli?tirmeleri sizlere sunuyor. SEO Dan??manl???, Google Reklam Y?netimi, Sosyal Medya Reklam Y?netimi ve Kurumsal Web Sitesi Kurulumu hizmeti veren Bigbang Dijital Ajans ile siz de daha fazla potansiyel mü?teriye ula?abilir, daha fazla sat?? yapabilir ve i?inizi büyütebilirsiniz. Bigbang Dijital Ajans?, her ge?en gün kendisini yenileyen Google geli?tirmelerini yak?ndan takip ederek ?al??malar?n? bu do?rultuda yapmakta. B?ylece Google parametrelerine g?re en do?ru ?al??may? uygulayan Bigbang Dijital Ajans, deneyimli kadrosu ile i?inizi en az sizin kadar sahiplenerek ?al??malar?n? sürdürüyor.

Bir Dijital Ajans‘tan beklentilerinizi tek ba??na kar??layacak Bigbang Dijital, analitik dü?ünme yetene?i ile i?inize farkl? bir g?zle yenilikler sunmak i?in de yeni fikirlerle dolu. ?stanbul Dijital Ajans? Bigbang, ?stanbul ve Türkiye’nin yan? s?ra dünyan?n bir?ok yerinden yabanc? markaya da hizmet veren global bir Performans Ajans? haline geldi. Siz de Bigbang Dijital ile tan??arak i?inizi nas?l büyütebilece?iniz konusunda bilgi almak i?in ileti?ime ge?ebilirsiniz. Harekete ge?mek i?in ?ok fazla zaman kaybetmediniz mi?

Blog Yaz?lar?m?z

E- Ticaret Sitesinde ürün Sayfas? Optimizasyonu

E- Ticaret Sitelerinde ürün Sayfas? Optimizasyonu

Dolu Dolu Mozcon 2019 Notlar?

Mozcon 201 ?zet

FAQ ve HowTo Schema Nedir?

黄网站男人免费大全